Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Archív

Orgány veřejné správy

Podle právních vztahů rozeznáváme správu veřejnou a soukromou. Do veřejné správy lze zařadit státní a jiné samosprávní instituce, jako jsou kraje, obce nebo veřejnoprávní fondy, rozhlas, televize nebo sociální pojišťovna apod. Mezi soukromé správy patří hlavně organizace, které jsou řízené podle obchodního nebo občanského zákona případně podle jiných předpisů, které jasně definují a regulují sdružování občanů.

Je zřizována státem za účelem správy věcí veřejných a to zejména ve veřejném zájmu.

Její orgány jsou povětšinou veleny občany v souladu s pravidly, které jsou stanoveny právním úřadem. Úkolem veřejné správy je zejména ochrana veřejného pořádku, bezpečnost a ochrana státu, zahraniční a hospodářská politika nebo sociální a zdravotní sféra. Zato soukromá správa se zaměřuje především na oblasti ze soukromých vztahů jako je správa podniková nebo správa nějakého sdružení.

Soukromá správa je řízena jak správním řádem, tak i vlastními právními akty k jejichž vydání není nutné, aby byli provozovány zákonné úpravy. Je to tedy poměrně levná a jednoduchá cesta. Veřejnou správu vykonávají orgány, které jsou touto činností pověřeny a mají své pravomoci a působnosti. Pravomoci nejsou vždy stejné a jsou jednotlivým orgánům veřejné správy přiřazovány podle potřeby. Samozřejmě jsou pravomoci a působnosti orgánů dány zákonem. Základními orgány veřejné správy je vláda České republiky, která je v tomto případě nezastupitelná a přenáší svoji působnost na jednotlivé orgány.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Organizace veřejné správy

Veřejnou správou se rozumí soustava subjektů a vykonavatelů veřejné správy. Organizace veřejné správy mohou být dvojí – funkční nebo organizační. Funkční nebo-li materiální pojetí je činnost, kterou se rozumí spravování veřejných záležitostí ve veřejném zájmu.

Organizační nebo-li materiální pojetí je soustava a struktura orgánů a subjektů, kteří vykonávají veřejnou správu. Veřejná správa se jako organizace rozděluje na dvě odvětví – státní správu a samosprávu, státní správu dále můžeme rozdělit na přímou a nepřímou zatím co samosprávu na územní a zájmovou. Organizování veřejné správy je závislé na tom, od koho je svěřená organizací moc a komu je svěřená.

Tato osoba, pak může některé akty ve veřejné správě tvořit nebo přetvářet tak, jak uzná za vhodné a pokud to bude komisí schváleno.

Základy organizace republiky jsou zaznamenány v Ústavě České republiky a to zejména pokud jde o zřizování nebo pravomoci správních úřadů. Organizaci samozřejmě tvoří stát, obce a jiné samosprávní celky – města. Vykonavateli veřejné správy jsou ministerstva, vláda, správní úřady nebo jiné subjekty, které jsou touto činností pověřeny. Organizaci a činnost veřejné správy upravuje soubor norem, jinak řečeno správní právo. Jedná se o odvětví, které je velice složité a je obsaženo v různých předpisech, zákonech nebo ve vyhláškách.

Správní právo se týká také subjektů, které jsou součástí veřejné správy a těch, kteří ve veřejné správě pracují.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , | Zanechat komentář

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu má několik poboček. Sídlí zejména ve větších městech České republiky jako Brno, Plzeň nebo České Budějovice. Jedná se o nevládní a neziskovou vzdělávací společnost pro správu a jiné veřejné instituce.

Řídicím orgánem je správní rada, která je složená z několika zástupců jednotlivých ministerstev, svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu. Každoročně tato společnost proškolí několik stovek zaměstnanců veřejné správy v několika stovkách kurzů a seminářích. Vzdělávací centrum je z velké části financováno dotacemi ze státního rozpočtu a z menší části příjmy z vlastní činnosti, kterou společnost vykonává.

Úkolem této společnosti je zařizovat nejen školení a semináře, ale prostřednictvím školení zajišťovat informovanost o aktuální legislativě Evropské unie. Poskytuje vzdělávací služby v oblasti samosprávy a k jejímu rozvoji, zajišťuje poradenství, organizuje odborné semináře a zpracovává odborné analýzy a projekty a to nejen pro naši republiku, ale i pro zahraničí. Každý úspěšný absolvent kurzu nebo semináře obdrží akreditaci od Ministerstva vnitra, která je platná se zákony doposud vydanými. Dále je možné obdržet akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí nebo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Záleží samozřejmě na oblasti, ve které je nutné pracovníka veřejné správy proškolit a informovat ho o nových legislativách nebo jiných důležitých informacích.

Vložil Vzdělávání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Institut veřejné správy

Institut veřejné správy sídlí v Praze. Institut byl zřízen Ministerstvem vnitra a už od jeho zřízení je státní příspěvkovou organizací. Jeho hlavním úkolem je samozřejmě neustálé vzdělávání úředníků a nově je jeho novou úlohou zajišťování školení vybraných agend pro zaměstnance správních úřadů.

Vzdělávací kurz je samozřejmě zakončen zkouškou způsobilosti. V nabídce je několik vzdělávacích programů, které může podstoupit každý úředník bez ohledu na věk nebo vzdělání.

Všechny vzdělávací kurzy jsou zajištěny prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů. Zároveň institut tvrdě pracuje na výrobě a zpracování vlastní studijní literatury a to nejen v podobě sešitů, ale v podobě skript nebo knih. Vydání zajišťuje vlastní vydavatelská společnost. Všechna studijní literatura je členěna do několika edičních řad, dle jejího zaměření. Zároveň je možné v Praze studovat veřejnou správu.

Cílem tohoto studia je, aby student v oboru získal znalosti nejen o veřejné správě jako takové, ale i o její organizaci a o její činnosti, o jejích pravomocech a zároveň je součástí studia základy sociologie a psychologie. Tento obor je možné studovat na CEVRO což je liberálně konzervativní akademie v Praze, je občanským sdružením, které vzniklo za účelem soustavného vzdělávání a doplňování znalostí. CEVRO dokonce vydává i vlastní časopis, který je dostupný na akademii.

Vložil Vzdělávání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Etický kodex veřejné správy

Etický kodex veřejné správy je zákonný předpis, který tvoří jakési vodítko pro chování a rozhodování orgánů a osob ve veřejné správě s důrazem na nestrannost a na čestné s slušné chování podle předpisů ke svým kolegům a k občanů republiky.

Etické kodex by měl být vytvářen kolektivně a za souhlasu všech osob, které jsou přítomny a budou se těmito kodexy v budoucnu řídit. Souhlas všech je důležitý zejména proto, aby všichni zaměstnanci chápali jeho obsah, dokázali se jím v budoucnu řídit.

Neexistuje žádný vzor, podle kterého by měli být kodexy stanoveny. Důležité ale je, aby byli přesně stanoveny a zapsány, protože mohou být velice různorodé. Vzhledem k tomu, že v současné době i v minulosti došlo ke korupčnímu jednání ve státní a veřejné správě, tak ministerstvo vzneslo několik návrhů pro etický kodex úředníků a pracovníků státní veřejné správy. Pokud bude tento kodex schválen, tak je nutné, aby každý zaměstnanec ke svému zaměstnání přistupoval tak, jak je psáno jinak by mohl hrozit i finanční postih nebo ztráta zaměstnání. Cílem tohoto kodexu je, aby bylo zaměstnanci zcela jasné, jak se v některých situacích s fyzickou osobou zachovat a jak tyto situace řešit. Jedná se zejména o nátlak je strany občanů a jak s osobami jednat.

Vložil Vzdělávání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Elektronizace veřejné správy

Rozvoj informačních systémů veřejné správy a budování elektronizace veřejné správy prostřednictvím počítačů a moderní technologie má usnadnit občanům a podnikatelům kontakt se státem, zajistit lepší spolupráci všech orgánů veřejné správy a cílem je zpřístupnit agendy veřejné správy online.

Veřejné by tedy měli být informace o základních registrech – obyvatelé, osoby, adresy a nemovitosti, dále by měli začít fungovat datové schránky a Czech Point, který je již zaveden a sklízí jedno kladné hodnocení za druhým. V současné době proběhla anketa na téma spokojenosti s elektronizací.

Velice spokojen nebyl ani jeden občan, naopak většina občanů je nespokojena nebo je jim to jedno. Ve většině obcí ani obyvatelé nevědí co je to elektronizace nebo že se na pobočce jejich České pošty nachází Czech Point. Elektronizace má rovněž velice podpořit ICT a napomáhat k jeho rozvoji. Velkou nespokojenost vyjádřily zejména firmy a to dokonce i ty velké. Není se taky čemu divit podle posledních statistik a vyplněných dotazníků je totiž známo, že většina obyvatel tomuto systému naprosto nerozumí a co je ještě více zaráží je, že by měli být osobní údaje zveřejňovány na internetu.

To není podle lidí příliš bezpečné. Většina našich obyvatel, ale vůbec netuší, že je v republice něco takového zavedeno.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Kontrola veřejné správy

Státní orgány nebo jiné články, které jsou zákonem oprávněné mnohou uskutečňovat dozorčí nebo jiné kontrolní úkony vůči těm, kteří jsou články veřejné správy. Kontrola veřejné správy se provádí zejména prostřednictvím parlamentu nebo prostřednictvím kontroly Nejvyšším správním a kontrolním úřadem a soudní kontrolou.

Kontrola je obvykle prováděna tehdy, když na příslušný orgán přijde stížnost nebo jich přijde více a nebo je podepsána petice. Obvykle se ale jedná spíše o stížnosti. Pokud je prováděna kontrola, tak se do ní řadí i kontrola úředníků, kteří musí splňovat určitá stanoviska. Především musí mít ukončené vzdělání střední školy, zakončené maturitní zkouškou a kromě toho musí splnit ještě několik zkoušek, aby se mohl stát úředníkem – zkouška z práva Evropské unie, z příslušné právní specializace nebo ze světového jazyka.

Kontrola veřejné správy je prováděna zejména na podání stížnosti. Občan podá stížnost a patřičný orgán – zejména úředník nebo soudce prověřuje danou problematiku. Na závěr celého šetření je nutné, aby orgán podal vysvětlení za dané řízení. V zahraničí má výrazné postavení ombudsman, který je volený parlamentem a vystupuje jako mluvčí.

Občané se na něj mohou obracet, ale jen v případě, že mají pocit, že byli veřejným orgánem poškozeni ve svých možnostech a že jeho požadavky nebyli dostatečně prošetřeny nebo zohledněny.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zadávání a správa veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou vždy dobrým přínosem pro dodavatele, ale spolu s nimi vzniká i korupce, o které se v naší zemi mluví stále častěji. Zadavatelé veřejných zakázek mají možnost zadávat své zakázky na internetu prostřednictvím online formuláře.

Každý zadavatel je ale povinen se řídit zákonem o poskytování postupu o přidělení veřejné zakázky. Ať už se jedná o zakázky malého nebo velkého rozsahu, tak je vždy nutné se řídit několika pravidly o dodržování rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zakázka musí být zadána dle zákona a musí být v souladu s platnou legislativou. Zadávání veřejných zakázek ale výrazně posiluje a rozšiřuje okruh potencionálních dodavatelů.

Podle zákona musí být dodavatel materiálu, ať už se jedná o stavební, elektroinstalační nebo o techniku vybrán dle toho, jaká je jeho nabízená cena. Pokud je cena příliš vysoká, tak není možné společnosti zakázku přidělit. Toto pravidlo platí i u stavebních společností, které budou činnost provádět. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je využíváno nejen u nás, ale i v mnoha jiných zemích Evropské unie. Mají opravdu velký úspěch a mnoho zemí je s tímto způsobem spokojeno.

Pro zadavatele veřejných zakázek jsou k dispozici některé společnosti, které se přímo zabývají poradenstvím a problematikou v oblasti získávání veřejných zakázek.

Vložil Státní správa | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Kontaktní místo veřejné správy

Kontaktním místem veřejné správy je samozřejmě Czech Point, který zajišťuje snadný kontakt občana s veřejnou správou. Název Czech Point je odvozen od slov Český podací ověřovací a informační národní terminál. Je to kontaktní místo, které patří veřejné správě a poskytuje občanům ověřené údaje a informace, které jsou vedené v centrálních registrech.

Do centrálních registrů totiž nemá fyzická ani právnická osoba přístup a tak je nucena si informace zjistit zde. Jedná se zejména o rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání.

Pobočky Czech Point sebou nesou opravdu řadu výhod, protože jedna urychlují zdroje informací, občané už díky nim nemusí trávit dlouhé hodiny na úřadech a úředníci mají méně práce, především sjednotily zdroje informací na jednom místě a tak každý ví, kam se má obrátit. Czech Pointy v současné době nabízejí několik desítek služeb jako je výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku nebo dokonce výpis z bodového hodnocení řidiče.

Zároveň je zde možné podávat některé žádosti jako jsou žádosti o zřízení datové schránky nebo podání podle živnostenského zákona. Dostupnost těchto Czech Pointů je velice dobrá. Najdete je zejména na pobočkách České pošty, na obecních nebo městských úřadech a dokonce i u vybraných notářů nebo na internetu. Prostřednictvím e-shopu se totiž také můžete dostat pohodlně do Czech Pointu.

Vložil Státní správa | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Management veřejné správy

Teorii a management veřejné správy je možné studovat a to jak kombinovanou, tak i prezenční formou studia. Toto studium poskytuje vysoká škola ekonomická v Praze a ve výuce je zahrnuta celá organizace veřejné správy z pohledu současných teoretických přístupů a změn, které management správy doprovázejí.

O managementu veřejné správy bylo vydáno v současné době i několik odborných knih a učebnic, které jsou k dispozici každému, kdo má zájem se něco přiučit v daném oboru.

V současné době je management řízen podle nové koncepce, která do naší republiky přišla až koncem 20. století. V rámci této koncepce probíhá řízení prostřednictvím stanovení cílů, dochází k prověřování aktuálního stavu veřejné správy a zjišťuje odchylky od stavu, následně jsou uplatňována nápravná opatření. Tato metoda koncepce není ve světě příliš rozšířena. Uplatňují ji zejména země jako je Velká Británie nebo Spojené státy americké, kde koncepce představuje zdroj myšlenek, na jejichž základě by se měl ubírat další rozvoj státních organizací.

Samozřejmě se tato koncepce velice liší od té doposud používané. Koncepce se týká zejména úředníků, kde se klade důraz na vzdělání, které by mělo být především ekonomické nikoliv humanitní. Management veřejné správy je velice důležitým článkem pro fungování státních orgánů – úřadů.

Vložil Státní správa | Štítek , , , | Zanechat komentář
Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.