Veřejná správa

Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Funkce veřejné správy

Veřejná správa zajišťuje poskytování činností, které souvisejí s poskytováním veřejných služeb, s řízením veřejných záležitostí a zajišťuje záležitosti ve veřejném zájmu. Veřejnou správou bývají označovány i úřady, dříve byl nositelem veřejné správy jen stát, dnes tomu už tak není.

Dnes je veřejná správa rozdělena na státní správu a na samosprávu. Státní správa je činností státu, kterou provádí buď státní orgány nebo jiné orgány, na které stát přenesl pravomoci vykonávat správu. Ústředními orgány státní správy jsou především ministerstva, která mají celostátní působnost. Samospráva je určitý způsob řízení celku, kdy subjekt alespoň o některých záležitostech rozhoduje zcela sám. Výhodou samosprávy je, že je naprosto nenákladná a je mnohem efektivnější.

Samospráva se dále dělí na zájmovou a územní. Mezi funkce veřejné správy patří celkem pět funkcí, které je nutné zmínit.

První je funkce mocenská, která realizuje svoji moc pomocí právního úřadu, další je funkce ochranná nebo-li bezpečnostní, která má za úkol ochranu a bezpečnost státu, organizační, která zajišťuje státní záležitosti, regulační, která zajišťuje dohled na demokratickou společnost a nakonec je služba veřejnosti, která jedná o činnosti poskytované ve veřejném zájmu.

Veřejná správa dále zahrnuje činnost, která zajišťuje vydávání správních aktů a souhrn institucí, které tuto činnost činnost přímo vykonávají.

Vložil Státní správa | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Ústřední orgány státní správy

Ústřední orgán státní správy je hlavní složkou státní moci, která vykonává správu na vymezeném úseku tak, aby společnost plně fungovala. Na vrcholu celé správy stojí správní úřad, kterému není nadřízen žádný orgán nebo úřad, ale pouze vláda.

Jedním z příkladů ústředního správního orgánu v republice je ministerstvo. V současné době zákon České republiky rozlišuje ústřední orgány podle toho, zda v jejich čele stojí člen vlády nebo nikoliv. Dále se rozdělují na ústřední orgány státní správy, v jejichž čele nestojí člen vlády. Sem patří zejména úřady – Český statistický úřad nebo Úřad vlády republiky či Národní bezpečnostní úřad.

V čele úřadu vždy stojí předseda, který je předem jmenován. Předsedu Statistického úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenuje prezident republiky. Předsedy všech ostatních úřadu jmenuje samozřejmě vláda. Všechny ústřední orgány státní správy České republiky plní v daném okruhu své působnosti úkoly, které jsou stanoveny zákonem a rovněž jsou některé z nich stanoveny v právních předpisech. Při své činnosti a rozhodování je nutné, aby se řídily zákony a usneseními vlády a ústavními zákony.

V současné době byla zrušena některá ministerstva a některé jiné ústřední orgány státní správy, jako je Komise pro cenné papíry nebo Ministerstvo informatiky a Ministerstvo pro správu majetku a privatizaci.

Vložil Orgány státní správy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Nejvyšší orgán státní moci

Nejvyšším státním orgánem České republiky je samozřejmě prezident republiky. Ten je volen na pětileté volební období. K jeho pravomocem patří jmenování a zároveň i odvolávání vlády, zasedání Poslanecké sněmovny a případně propouštění členů sněmovny.

Dalším nejvyšším článkem orgánu státní moci je Ústava České republiky, která popisuje kompetence prezidenta republiky a vlády republiky. Ústava je tvořena preambulí a osmi hlavami, které zahrnují základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní atd. Ústava může být během let měněna a novelizována. Vrcholným orgánem státní moci je Vláda České republiky.

Skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Odpovědná je poslanecké sněmovně. Prezident jmenuje předsedu vlády, který stojí v jejím čele. Aby byla vláda republiky platná, tak musí do několika dnů – zejména do 30 dnů, předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a požádat ji o vyslovení důvěry. Pokud důvěra nebude vyslovena, tak je nutné poskládat vládu z jiných členů. Dalšími členy výkonné moci jsou Česká národní banka a Nejvyšší kontrolní úřad, které jsou ale svojí ústavou jako samostatné úřady vyjmuté z kompetence vrcholných orgánů. Tím je zaručena jejich nezávislost.

Česká národní banka je samozřejmě hlavní bankou republiky a její postavení, působnost a organizaci vymezuje zákon. Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislým orgánem, který dohlíží na kontrolu hospodaření se státním majetkem.

Vložil Orgány státní správy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Odborový svaz státních orgánů

Odborový svaz sídlí v několika městech České republiky, hlavní sídlo můžete najít v centru Prahy na Senovážném náměstí. Zajišťuje právní pomoc a poradenství, ale pouze členům, kteří  v odborovém svazu jsou. V současné době je odborů několik.

Každý kdo se rozhodne do odborů vstoupit, tak má zároveň možnost se rozhodnout, do jakých vstoupí a jaké bude podporovat.

Zároveň jsou odborové svazy rozděleny na několik svazů, které se zabývají problematikou nejen v zaměstnanosti, ale i ve školství. Některé z nich aktivně ovlivňují hospodářskou politiku ve státě a prosazují si v ní svoje zájmy a změny.

Členem odborového svazu se může stát kdokoli, kdo ukončil školní docházku - povinnou. Důvodem proč se lidé stále více přihlašují do odborů je, že jejich šance na zveřejnění jejich nápadů na změny podstatně stoupá. Co se týče odborů zaměstnanosti, tak ty poskytují právní pomoc všem, kteří mají nebo v minulosti měli potíže se zaměstnavatelem, odbory zastupují i před soudem. Hlavním důvodem ale jsou pravidelné informace, které se danou problematikou zabývají. Pokud je organizace početně silná, tak má i větší šanci na úspěch v prosazování svých zájmů, změn a potřeb. Do odborů je možné se přihlásit pomocí vyplnění žádosti, která se obvykle nachází na všech internetových stránkách daných odborů.

Vložil Orgány státní správy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Orgán státní správy lesů

Správním orgánem lesů je nejen Ministerstvo zemědělství, ale i krajské a obecní úřady. V lesích národních parků vykonávají činnost správy orgány, které jsou stanoveny zvláštním předpisem pro plnění. Ve vojenských lesích vykonává správu Ministerstvo obrany, které touto činností pověřilo Vojenský lesní úřad.

Každá změna, která bude provedena v lese se musí hlásit na úřadu a musí být předem schválena. Pokud tomu tak nebude, tak je úřad povinen uložit pokutu až jeden milion korun majiteli lesa nebo osobě, která změnu v lese provedla. O povolení je nutné zažádat na krajském úřadu.

Pokud může být uložena každému kdo bez povolení zasahuje do plné funkčnosti lesa – jakkoli narušuje půdu nebo vykácí strom, bez povolení užívá les a narušuje jeho funkčnost, bez povolení provede těžbu stromů, které nejsou starší 80let nebo tomu, kdo neoprávněně a bez souhlasu majitele zasahuje do plné funkčnosti lesa – sbírá semena a plody stromů, kácí stromy nebo vyzvedá semenáčky a tomu, kdo jakkoli porušuje zákon a provádí činnosti v lese zakázané - zakládání ohně. V lese samozřejmě platí několik pravidel, které je nutno dodržovat.

Především je přísně zakázáno honit zvěř nebo provádět honbu. V lese je přísně zakázáno kouřit nebo stanovat bez souhlasu majitele a přísně je zakázáno zakládat v lese oheň.

Vložil Orgány státní správy | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.